logo

CYFROWY URZĄD WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W POZNANIU

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
CYFROWEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W POZNANIU


1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego serwisu o nazwie Cyfrowy Urząd (zwanego w skrócie Platformą), prowadzonego przez WIORIN w Poznaniul (zwany dalej Urzędem).
2. Urząd udostępnia poprzez Platformę swoje usługi publiczne, które dla Państwa wygody zostały podzielone na formularze dotyczące osób fizycznych, podmiotów prawnych oraz instytucje.
3. Portal zawiera blisko formularzy podzielonych na cztery kategorie funkcjonalności. Najprostszy z funkcjonalność to kategoria informacja, gdzie bez rejestracji mogą Państwo skorzystać z dostępu do informacji wszystkich spraw. W każdym pozostałym przypadku konieczna jest rejestracja, w celu pełnego skorzystania z naszych usług.
4. Po zarejestrowaniu mogą Państwo skorzystać z pozostałych funkcjonalności, takich jak:
4.1. Jednostronna interakcja, która umożliwia pobranie formularza oraz jego wydruk.
4.2. Dwustronna interakcja, która umożliwia wypełnienie formularza z poziomu Portalu.
4.3. Pełna transakcja, która powoduje przeprowadzenie całego postępowania tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej (wraz z wydaniem decyzji).
5. Urząd w ramach Platformy świadczy usługi drogą elektroniczną umożliwiające Użytkownikowi interaktywne wypełnianie wniosków, formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz na komunikowanie się z Urzędem poprzez funkcje skrytki Moje Sprawy.
6. Użytkownik zobowiązuje się, przed skorzystaniem ze skrytki, zapoznać się z opisem zasad jej funkcjonowania dostępnym przez łącze Pomoc na stronie głównej Platformy.
7. Skrytka realizuje funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz „systemu teleinformatycznego, służącego do obsługi doręczeń pism".
8. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.
9. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu, a w szczególności działań użytkownika sprzecznych lub naruszających prawo, bądź dobre obyczaje, Urząd może zablokować lub wyłączyć użytkownikowi dostęp do skrytki. Nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności za szkody związane z niemożnością z niej korzystania.
10. Dostęp do funkcji skrytki jest możliwy tylko dla zalogowanych Użytkowników.
11. Login i hasło do skrytki uzyskuje się podczas rejestracji Użytkownika, którym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku utraty pełnej zdolności do czynności prawnej, o czym Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Urząd, następuje wyłączenie dostępu do skrytki.
12. Posługiwanie się podczas logowania innym hasłem niż przechowywanym w Platformie może spowodować zablokowanie Skrytki przez Administratora Platformy.
13. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku ich ujawnienia, ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonane z wykorzystaniem loginu lub hasła. Urząd nie ponosi wówczas jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyrządzoną w ten sposób szkodę.
14. Użytkownik ma świadomość, że adres e-mail podany podczas rejestracji umożliwia odzyskanie hasła przez osoby posiadające możliwość odbierania poczty z podanego adresu e-mail. W związku z powyższym Użytkownik może się posługiwać jedynie osobistymi adresami e-mail.
15. W przypadku podejrzenia uzyskania loginu lub hasła użytkownika do skrytki przez osoby nieuprawnione, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Urząd osobiście.
16. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Urząd swoich danych osobowych do celów prowadzenia Platformy, co potwierdza podczas procesu rejestracji.
17. Dokumenty i formularze doręczane do Urzędu za pomocą Platformy powinny zgodnie z art. 63 k.p.a. być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w znaczeniu ustawy o podpisie elektronicznym. Brak wymaganego podpisu stanowi brak formalny, który może zostać usunięty w trybie art. 64 k.p.a.
18. Dokument uznaje się za dostarczony do Urzędu po dostarczeniu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w systemie teleinformatycznym Urzędu, do skrytki Użytkownika. UPO stanowi poświadczenie przedłożenia w znaczeniu art. 57 §5 ust. 1 k.p.a. Urząd zastrzega sobie możliwość odrzucania dokumentów elektronicznych zawierających wirusy, lub inne zagrożenia dla systemu teleinformatycznego lub urzędu.
19. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie drogą elektroniczną przez Urzędy, do folderu Odebrane w skrytce: Urzędowych Poświadczeń Odbioru, dokumentów elektronicznych adresowanych do Użytkownika (w szczególności pism i decyzji związanych ze złożonymi wnioskami), powiadomień i notyfikacji.
20. Odbiór dokumentów elektronicznych następuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.11.2006r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1664 ze zm.) poprzez opatrzenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru bezpiecznym podpisem elektronicznym przez Użytkownika.
21. W sprawach nie cierpiących zwłoki, zgodnie z art. 55 k.p.a., wezwania można dokonywać telegraficznie lub telefonicznie bądź za pomocą innych środków łączności.
22. Przy projektowaniu Platformy starano się wykorzystywać jedynie otwarte standardy i technologie. Nie mniej ze względu na bardzo dużą różnorodność systemów operacyjnych, przeglądarek i konfiguracji sprzętowych system został dokładnie przetestowany tylko w aktualnych wersjach najpopularniejszych systemów i przeglądarek. Dla prawidłowego działania systemu:
a) system operacyjny: Microsoft Windows XP/Vista
b) przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego): Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej albo Firefox w wersji 2 lub nowszej,
c) dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Sun w wersji 1.6 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty
d) przeglądarki umożliwiające przeglądanie dokumentów w formatach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2005 Nr 212 poz. 1766 z dnia 11 października 2005r. z zm.), w szczególności Acrobat Reader w wersji 7 lub nowszej umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF.
23. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego sprawdzania skrytki.
24. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250B 60-166 Poznań
stopka
Tel. 61 86 05 911
fax 61 86 85 884
loading...
Proszę czekać...